Wyłożenie mpzp “Stare Miasto” cz. I
1 grudnia 2021
0

Od dnia 30 listopada 2021 roku do dnia 21 grudnia 2021 roku prowadzone będzie wyłożenie do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Miasto w Płocku część I wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Z projektem planu wraz z prognozą zapoznać się można w Biurze Obsługi Klienta oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta Płocka.
Uwagi do projektu planu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 stycznia 2022 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem planu oraz prognozą – link do zakładki.