WNIOSEK O INWESTYCJĘ MIESZKANIOWĄ – OSIEDLE KOSTROGAJ MIESZKANIOWY
3 marca 2021
0

INFORMACJA
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 3 marca 2021 roku
o zamieszczeniu
WNIOSKU O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ
I INWESTYCJI TOWARZYSZĄCEJ
Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 219 z późn. zm.)

informuję
o zamieszczeniu w dniu 3 marca 2021 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Płocka
pod adresem:

www.nowybip.plock.eu (https://nowybip.plock.eu/komunikaty/specustawa)
wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej pod nazwą: „Osiedle Kostrogaj Mieszkaniowy – zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z lokalami
usługowo-handlowymi, garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu (inwestycja mieszkaniowa) wraz z budową żłobka, drogi publicznej pomiędzy ul. Bielską i ul. Przemysłową
zjazdów i infrastruktury technicznej (inwestycja towarzysząca)”, wraz z załączonymi do niego dokumentami.

Zainteresowani mogą składać uwagi do wniosku w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie BIP.

Uwagi należy składać w sposób określony w art. 7 ust. 11 ww. ustawy:
━ w postaci papierowej, bezpośrednio w Urzędzie Miasta Płocka, w Biurze Obsługi Klienta, na stanowisku Nr 7 lub Nr 8, lub drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Płocka, plac Stary Rynek 1, 09-400 Płock,
━ w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), w szczególności poczty elektronicznej na adres: wrm@plock.eu

Znak sprawy: WRM-III-ZP.0006.1.2021.MW

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu dokonania modyfikacji w zamieszczonym wniosku, wynikającej ze zgłoszonej uwagi oraz przedłożenia uwagi, wraz z projektem Uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej i inwestycji towarzyszącej, których wniosek dotyczy, Radzie Miasta Płocka, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne.