INFORMATOR DOTYCZĄCY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W PLANOWANIU
17 lutego 2021
0

Dzisiaj na stronie udostępniony został Informator dla mieszkańców Miasta Płocka – uczestników konsultacji społecznych w procesie planowania przestrzennego.

Publikacja powstała w ramach projektu „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębionych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania
przestrzennego w 20 gminach z terenu całej Polski”, realizowanego przez Fundację Kultury Przestrzeni „Zobaczyć na Nowo” w partnerstwie z ResPublic Sp. z o.o. i Pracownią Urbanistyczno-Architektoniczną
GARD w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Opracowanie tekstu
Jacek Dębczyński, Natalia Dębczyńska, Agnieszka Esz, Anna Woźnicka
Projekt graficzny i skład
Natalia Dębczyńska, Grzegorz Romańczuk
Redakcja
Agnieszka Esz, Grzegorz Romańczuk

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią Informatora