Konkurs na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku wraz z ciągiem nadskarpowym” Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku wraz z ciągiem nadskarpowym. Na wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie czekamy do dnia 15 marca 2017… czytaj więcej Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej

Smart City w SPP – płać komórką
2 lutego 2017

Obecnie istnieje możliwość dokonywania opłaty za postój pojazdu samochodowego w granicach strefy płatnego parkowania (SPP) poprzez wykup abonamentu przez uprawnionych, zakup biletu w parkomacie, jak również za pomocą płatności mobilnych. Ostatnia forma płatności jest prowadzona w ramach SPP w Płocku przez trzech operatorów: moBILET, SkyCash, ePark. Niewątpliwą zaletą płatności mobilnych jest stały dostęp do parkomatu… czytaj więcej Smart City w SPP – płać komórką

Płock w spisach powszechnych
13 stycznia 2017

Spisy powszechne dostarczają najbardziej szczegółowych informacji m.in. o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno–ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych. Przeprowadzane są w Polsce średnio co 10 lat. Są badaniamiobowiązkowymi, realizowanymi w oparciu o ustawy o spisach.Ostatni Narodowy Spis Powszechny Ludności i… czytaj więcej Płock w spisach powszechnych

„Wydział Rozwoju i Polityki Gospodarczej Miasta, Referat Planowania Infrastruktury Miejskiej, Urzędu Miasta Płocka w informuje, że: Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 2797/2016 z dnia 13 grudnia 2016 roku warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej stanowiącej majątek Gminy – Miasto Płock, od dnia 1 stycznia 2017 roku będą wydawane… czytaj więcej Warunki techniczne na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej

NOWE WZORY WNIOSKÓW
21 grudnia 2016

Prezydent Miasta Płocka jako organ administracji architektoniczno-budowlanej informuje, iż od dnia 17 grudnia 2016 roku obowiązują nowe wzory wniosków opublikowane w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania… czytaj więcej NOWE WZORY WNIOSKÓW

Podział Mazowsza zatwierdzony
30 listopada 2016

W dniu 29 listopada 2016 roku zostało opublikowane ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/2066 z dnia 21 listopada 2016 r. zmieniające załączniki do rozporządzenia (WE) nr 1059/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NUTS). W zatwierdzonym rozporządzeniu został określony nowy podział statystyczny obecnego Województwa Mazowieckiego. Mazowsze zostanie podzielone na poziomie NUTS2… czytaj więcej Podział Mazowsza zatwierdzony

Zgłaszamy uwagi do strategii rządowej
30 września 2016

Trwają konsultacje programu rządowego „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” prowadzone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Prezydent Miasta Płocka złożył swoje uwagi do projektu dokumentu, w których między innymi wskazuje: Płock jest miastem o dużym potencjale gospodarczym, silnym ośrodkiem w skali kraju, głównym ośrodkiem miejskim w zakresie przemysłu paliwowo – energetyczego i chemicznego, jednakże jedynym miastem ponad… czytaj więcej Zgłaszamy uwagi do strategii rządowej

  Otwarty Katalog Inwestycji Miejskich (OKIM) jest funkcjonującym od 2014 roku narzędziem skupiającym informacje o potrzebach inwestycyjnych naszego miasta, wskazującym jednocześnie szacunkowe koszty ich realizacji. Uprzednio w ramach programowania rozwoju miasta funkcjonował Wieloletni Plan Inwestycyjny (WPI). Zarządzeniem Nr 260/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 5 lutego 2015 r. zmienionym Zarządzeniem Nr 1714/2016 Prezydenta Miasta Płocka… czytaj więcej Otwarty Katalog Inwestycji Miejskich przedstawiony Radnym

Podsumowanie konferencji o mobilności miejskiej
5 maja 2016

W dniu 28 kwietnia 2016 roku w auli Urzędu Miasta Płocka odbyła się konferencja organizowana wspólnie przez Urząd Miasta Płocka, CIFAL Płock pod patronatem Związku Miast Polskich,. Tematem przewodnim konferencji postawionym w formie pytania było: „Czy zrównoważona mobilność jest wyzwaniem dla polskich samorządów?”. Konferencję otworzył Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski, który w krótkim wystąpieniu zaakcentował… czytaj więcej Podsumowanie konferencji o mobilności miejskiej

Konferencja na temat mobilności w polskich miastach
15 kwietnia 2016

W dniu 28 kwietnia 2016 roku w Płocku odbędzie się konferencja pt. „Czy zrównoważona mobilność jest wyzwaniem dla polskich samorządów?” . Głównym celem konferencji jest przedstawienie koncepcji zrównoważonej mobilności i działań samorządowych w zakresie osiągnięcia celów związanych z ochroną klimatu i efektywnością energetyczną. Polskie miasta podejmują działania w zakresie programowym opracowując studia transportowe czy  plany zrównoważonego rozwoju… czytaj więcej Konferencja na temat mobilności w polskich miastach