Informujemy, że w okresie od dnia 30.12.2016 do dnia 15.03.2017 planowany jest nabór wniosków w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych – Typ projektów – Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W ramach konkursu wsparcie będą mogły uzyskać projekty polegające… czytaj więcej Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych w ramach RPO WM 2014-2020

Prezydent Miasta Płocka zachęcając do współtworzenia niezapomnianej, magicznej atmosfery świątecznej ogłasza konkurs na najpiękniejszą witrynę świąteczną. Do konkursu zapraszamy właścicieli placówek handlowo-usługowych zlokalizowanych na terenie Płocka, którzy udekorują swoje witryny dekoracjami o tematyce bożonarodzeniowej. Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres: estetyka@plock.eu lub złożenie jej w Biurze… czytaj więcej Konkurs na „Najpiękniejszą witrynę świąteczną 2016″

Dotacje na remonty zabytków – nowe zasady
13 października 2016

Urząd Miasta Płocka informuje, że uległy zmianie zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku położonym na terenie miasta Płocka. Zgodnie z nowymi zasadami, określonymi Uchwałą Nr 378/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 roku, zmianie uległ termin składania wniosków o udzielenie dotacji. Aby uzyskać dotację na prace planowane… czytaj więcej Dotacje na remonty zabytków – nowe zasady

Spacer konsultacyjny Programu Rewitalizacji
10 października 2016

W dniu 8 października 2016 roku w ramach konsultacji społecznych projektu „Płockiego Programu Rewitalizacji” odbył się spacer studyjny po pierwszym podobszarze rewitalizacji. W spacerze wzięli udział przedstawiciele Płockiego Komitetu Rewitalizacji, mieszkańcy Płocka oraz pracownicy Referatu Rewitalizacji i Estetyzacji Miasta. Jego celem było przybliżenie interesariuszom rewitalizacji zapisów projektu gminnego programu rewitalizacji, w tym zaproponowanych w programie… czytaj więcej Spacer konsultacyjny Programu Rewitalizacji

Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 23 września 2016 roku zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Płockiego Programu Rewitalizacji. Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od dnia 30 września do dnia 31 października 2016 roku w formie: spaceru studyjnego po pierwszym podobszarze rewitalizacji w dniu 8 października 2016 roku o godzinie 11.00… czytaj więcej Płocki Program Rewitalizacji – Konsultacje społeczne

Płocki Komitet Rewitalizacji powołany
13 września 2016

W odpowiedzi na potrzebę wzmacniania dialogu między różnymi grupami interesariuszy procesu rewitalizacji, w dniu 8 września 2016 roku Prezydent Miasta Płocka powołał Płocki Komitet Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji stanowić będzie swoiste forum, na którym przedstawiciele mieszkańców, przedsiębiorców, organizacji społecznych, właścicieli nieruchomości będą mogli dyskutować i formułować wspólne stanowisko wobec władz miasta w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia… czytaj więcej Płocki Komitet Rewitalizacji powołany

W dniu 28 sierpnia 2016 roku podczas Jarmarku św. Bartłomieja został rozstrzygnięty konkurs na „Najpiękniejszą kawiarenkę letnią 2016”. W Płocku, w tym roku pierwszy raz został zorganizowany konkurs na najpiękniejszą kawiarenkę letnią, w którym udział wzięli właściciele sezonowych kawiarenek letnich oraz lokali (restauracji, kawiarni, pubów, pizzerii etc.), przy których funkcjonują tzw. „letnie kawiarenki”. Celem konkursu… czytaj więcej Rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejszą kawiarenkę letnią 2016”.

Prezydent Miasta Płocka informuje o rozpoczęciu naboru dodatkowego na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji. Nabór przeprowadzony zostanie w kategorii określonej w § 2 pkt 6 Uchwały Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 roku tj. mieszkańców osiedli nie wchodzących w skład zamieszkałych podobszarów rewitalizacji miasta. Termin składania formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) kandydata… czytaj więcej OGŁOSZENIE O NABORZE DODATKOWYM NA CZŁONKÓW PŁOCKIEGO KOMITETU REWITALIZACJI

Okres urlopów i wakacji zachęca do spędzania czasu na wolnym powietrzu i częstego korzystania z oferty gastronomicznej lokalnych restauracji, kawiarenek i barów. Urząd Miasta Płocka zachęcając do promowania dobrych wzorców estetycznych poprzez poprawę wizerunku przestrzeni miejskiej zaprasza właścicieli placówek gastronomicznych do ciekawej aranżacji ogródków gastronomicznych i wzięcia udziału w konkursie na „Najpiękniejszą kawiarenkę letnią 2016”.… czytaj więcej Konkurs „Najpiękniejsza kawiarenka letnia 2016”.

Informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii, ogłosił konkurs projektów w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej… czytaj więcej Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020