Trwa realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych
7 września 2017

Zapraszamy na krótką relację fotograficzną z realizowanych przedsięwzięć ujętych w Płockim Programie Rewitalizacji. _ _ ul. Tumska 9 Remont z zabytkowego budynku przy ulicy Tumskiej 9. Dzięki wsparciu z budżetu miasta Płocka już wkrótce elewacja dawnego „Hotelu Angielskiego” odzyska swój blask. _ _ ul. Warszawska 2 Dobiega końca przebudowa kamienicy przy ul. Warszawskiej 2. Dzięki… czytaj więcej Trwa realizacja przedsięwzięć rewitalizacyjnych

W dniu 29 sierpnia 2017 roku Rada Miasta Płocka podjęła uchwałę o powołaniu tzw. Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Celem wprowadzanych rozwiązań jest zapewnienie sprawnej realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych ujętych, w przyjętym w zeszłym roku, Programie Rewitalizacji. Zgodnie z podjętą uchwałą Specjalną Strefą Rewitalizacji objęty zostanie pierwszy podobszar rewitalizacji – Stare Miasto, Kolegialna i część nabrzeża. Na obszarze… czytaj więcej Specjalna Strefa Rewitalizacji – uchwała podjęta

W dniu 27 sierpnia 2017 roku podczas Jarmarku św. Bartłomieja został rozstrzygnięty konkurs na „Najpiękniejszą kawiarenkę letnią 2017”. Wyboru najpiękniejszej kawiarenki letniej dokonał powołany przez Prezydenta Miasta Płocka Zespół ds. Estetyki Miasta. Na ostateczny werdykt miały wpływ nie tylko aspekty wizualne kawiarenki, ale również kreatywność, spójność wystroju z aranżacją lokalu oraz wpisanie się w kontekst… czytaj więcej Rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejszą kawiarenkę letnią 2017”

Otwarcie wystawy pokonkursowej
27 czerwca 2017

W dniu 26 czerwca 2017 roku nastąpiło otwarcie wystawy pokonkursowej, na której zaprezentowane zostały prace złożone w konkursie na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku wraz z ciągiem nadskarpowym”. Otwarcie wystawy stało się okazją do dyskusji nad koncepcjami zaproponowanymi przez uczestników konkursu. Jak podkreśliła Przewodnicząca Sądu Konkursowego Pani Iwona Wierzbicka… czytaj więcej Otwarcie wystawy pokonkursowej

Informujemy, że trwa nabór wniosków w konkursie „Spółdzielnia pomysłów” organizowanym przez SGB-Bank Spółka Akcyjna. Konkurs jest kierowany do osób fizycznych oraz stowarzyszeń i fundacji mających pomysł i chęć dokonania pozytywnej zmiany w swojej okolicy, która przyniesie korzyści dla lokalnej społeczności. Do konkursu można zgłaszać zarówno inicjatywy związane z namacalną zmianą w przestrzeni (np. stworzenie miejsca… czytaj więcej Konkurs „Spółdzielnia Pomysłów” – trwa nabór wniosków

W dniu 14 czerwca 2017 roku rozstrzygnięty został konkurs na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku wraz z ciągiem nadskarpowym”. Celem ogłoszonego konkursu było uzyskanie najlepszych pod względem urbanistycznym, architektonicznym, funkcjonalnym, estetycznym i eksploatacyjnym rozwiązań projektowanej przestrzeni stanowiącej fragment płockiej skarpy wiślanej. Zgodnie z założeniami, zadaniem uczestników konkursu było zaprojektowanie… czytaj więcej Rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3294/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 maja 2017 roku zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących ustanowienia na pierwszym podobszarze rewitalizacji miasta Płocka Specjalnej Strefy Rewitalizacji. Konsultacje społeczne prowadzone będą w terminie od dnia 1 do 30 czerwca 2017 roku. Szczegółowe informacje oraz projekt uchwały dostępne są na naszej… czytaj więcej Specjalna Strefa Rewitalizacji – konsultacje społeczne

Informujemy, iż w terminie od dnia 29 maja 2017 roku do dnia 13 września 2017 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych prowadziła będzie nabór wniosków w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego” – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego… czytaj więcej Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków unijnych

W dniu 20 kwietnia 2017 r. Zarządzeniem Nr 3185/2017 zostały ogłoszone wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji. W oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotacja w wysokości 23.000 zł została przyznana Fundacji REVITA na realizację zadania pn. NA STARÓWCE POTAŃCÓWKA. W ramach dofinansowywanego z budżetu… czytaj więcej Rozstrzygnięcie konkursu na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych