Informujemy, iż w terminie od dnia 29 maja 2017 roku do dnia 13 września 2017 roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych prowadziła będzie nabór wniosków w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych, typ projektów: „Odnowa tkanki mieszkaniowej, w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, jako element szerszego działania rewitalizacyjnego” – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego… czytaj więcej Nabór wniosków o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków unijnych

W dniu 20 kwietnia 2017 r. Zarządzeniem Nr 3185/2017 zostały ogłoszone wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji. W oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotacja w wysokości 23.000 zł została przyznana Fundacji REVITA na realizację zadania pn. NA STARÓWCE POTAŃCÓWKA. W ramach dofinansowywanego z budżetu… czytaj więcej Rozstrzygnięcie konkursu na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Dotacje na zabytki przyznane w 2017 roku
7 kwietnia 2017

W dniu 28 marca 2017 roku Rada Miasta Płocka po raz dwunasty przyznała dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach położonych na terenie Płocka. W tym roku ze środków budżetu miasta Płocka dofinansowane zostaną remonty dziewięciu obiektów zabytkowych. Wykaz przyznanych dotacji, zgodnie z Uchwałą Nr 525/XXX/2017:   Lp. Adres zabytku Nazwa… czytaj więcej Dotacje na zabytki przyznane w 2017 roku

Prezydent Miasta Płocka wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zaprasza wszystkich zainteresowanych na konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania kolejnego osiedla – Osiedla Skarpa. W dniu 25 marca 2017 r. o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego ul. Jasna 8, zostanie przedstawiona wstępna koncepcja zagospodarowania osiedla, odbędzie się także dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami… czytaj więcej KONSULTACJE SPOŁECZNE – ZAGOSPODAROWANIE OSIEDLA SKARPA

W dniu 16 marca 2017 roku odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych, które planują aplikować o dotację na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Na mocy zapisów wprowadzonych ustawą o rewitalizacji, Zarządzeniem Nr 3041/2017, Prezydent Miasta Płocka ogłosił pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rewitalizacji. Podczas szkolenia Pan Andrzej Czapski z Centrum ds. Organizacji… czytaj więcej Rewitalizacja – szkolenie dla organizacji pozarządowych

W dniu 27 lutego 2017 roku Prezydent Miasta Płocka ogłosił pierwszy konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu rewitalizacji. W ramach niniejszego konkursu chcemy przyznać dotacje na realizację projektów społecznych, gospodarczych, przestrzennych, które przyczynią się do kompleksowej odnowy zdegradowanych obszarów w naszym mieście. Przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych włączeniem się w reaktywację obszaru rewitalizacji… czytaj więcej Rewitalizacja – szkolenie dla organizacji pozarządowych

W terminie do dnia 27 marca 2017 roku czekamy na zgłoszenia od organizacji pozarządowych, które chcą uzyskać dotację na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3041/2017 Prezydenta Miasta Płocka w ramach otwartego konkursu ofert udzielone zostaną dotacje na realizację zadań, które skierowane zostaną do mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz będą zgodne z celami, kierunkami oraz… czytaj więcej Konkurs na realizację projektów w zakresie rewitalizacji

Informujemy, iż w dniu 1 marca 2017 roku rusza nabór wniosków w ramach Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation. W ramach konkursu można się ubiegać o wsparcie wyłącznie na projekty infrastrukturalne, czyli takie w których istotą projektu jest inwestycja związana z trwałym zagospodarowaniem przestrzeni oraz nadaniem jej określonych trwałych cech funkcjonalnych. Wnioski można składać w następujących kategoriach… czytaj więcej Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation – rusza nabór wniosków

Informujemy, że w dniu 21 lutego 2017 roku uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego Płocki Program Rewitalizacji w brzmieniu określonym w załączniku do Uchwały Nr 492/XXVIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2017 roku został pozytywnie oceniony przez ekspertów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz wpisany do Wykazu programów rewitalizacji województwa mazowieckiego. Wpis do Wykazu programów rewitalizacji… czytaj więcej Płocki Program Rewitalizacji wpisany do Wykazu programów rewitalizacji

Konkurs na „Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku wraz z ciągiem nadskarpowym” Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania działek przy ul. Kazimierza Wielkiego w Płocku wraz z ciągiem nadskarpowym. Na wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie czekamy do dnia 15 marca 2017… czytaj więcej Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej