Uchwała krajobrazowa przyjęta.
27 sierpnia 2020

Głosami Radnych Rady Miasta Płocka, 27 sierpnia 2020 roku, Płock dołącza do grona nielicznych miast Polski z uchwaloną uchwałą w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka zwaną w… czytaj więcej Uchwała krajobrazowa przyjęta.

Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 1687/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku rozpatrzył uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka. Zapraszamy… czytaj więcej Uchwała krajobrazowa – rozpatrzenie wniesionych uwag

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1239/2020 Prezydenta Miasta Płocka w ramach otwartego konkursu ofert udzielone zostaną dotacje na realizację zadań, które skierowane zostaną do mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz będą zgodne z celami, kierunkami oraz typami przedsięwzięć wskazanych w Płockim Programie Rewitalizacji. Wszystkich zainteresowanych włączeniem się w… czytaj więcej Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rewitalizacji

Projekt uchwały krajobrazowej
20 stycznia 2020

Informujemy, że w dniach 20 stycznia 2020 roku – 14 lutego 2020 roku trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka. Z projektem uchwały… czytaj więcej Projekt uchwały krajobrazowej

Prezydent Miasta Płocka informuje o rozpoczęciu dodatkowego naboru uzupełniającego na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji, który od 2016 roku pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Płocka w sprawach dotyczących rewitalizacji. Dodatkowy nabór uzupełniający skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców funkcjonujących w Płocku. Kandydat na członka Komitetu może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy i tylko jako… czytaj więcej Dodatkowy nabór uzupełniający na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji

Dotacje na remonty
2 grudnia 2019

Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach. Dotacje na remonty obiektów zabytkowych przyznawane są na podstawie Uchwały Nr 378/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 roku. O udzielenie dotacji może ubiegać się właściciel zabytku lub podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z… czytaj więcej Dotacje na remonty

Prezydent Miasta Płocka informuje o rozpoczęciu naboru uzupełniającego na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji, który od 2016 roku pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Płocka w sprawach dotyczących rewitalizacji. Nabór uzupełniający skierowany jest do mieszkańców osiedla Miodowa, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców funkcjonujących w Płocku. Kandydat na członka Komitetu może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy i tylko… czytaj więcej Nabór uzupełniający na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji

Konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji
4 kwietnia 2019

Informujemy, że zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 kwietnia 2019 roku w terminie od dnia 11 kwietnia 2019 roku do dnia 17 maja 2019 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu zmiany gminnego programu rewitalizacji pod nazwą Płocki Program Rewitalizacji. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie: zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w… czytaj więcej Konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji

Szanowni Państwo, niespełna trzy lata temu podjęliśmy działania zmierzające do opracowania gminnego programu rewitalizacji. Dzięki Państwa zaangażowaniu udało nam się stworzyć dokument, który jest pozytywnie oceniany przez ekspertów zewnętrznych oraz z którego czerpią wzorce inne gminy. Cieszy mnie, że we wdrażanie programu coraz bardziej angażują się podmioty prywatne, o czym świadczy wzrastająca liczba przedsięwzięć czy… czytaj więcej Przystąpienie do sporządzenia zmiany Płockiego Programu Rewitalizacji

Już po raz trzeci zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 107/2018 Prezydenta Miasta Płocka w ramach otwartego konkursu ofert udzielone zostaną dotacje na realizację zadań, które skierowane zostaną do mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz będą zgodne z celami, kierunkami oraz typami przedsięwzięć wskazanych w Płockim Programie Rewitalizacji. Wszystkich… czytaj więcej Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rewitalizacji

1 2 3 12