Prezydent Miasta Płocka informuje o naborze dodatkowym na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji II kadencji w zakresie: jednego mieszkańca osiedla Stare Miasto, wchodzącego w skład zamieszkałych podobszarów rewitalizacji miasta; jednego mieszkańca osiedla Kolegialna, wchodzącego w skład zamieszkałych podobszarów rewitalizacji miasta; jednego mieszkańca osiedla Miodowa, wchodzącego w skład zamieszkałych podobszarów rewitalizacji miasta; jednego mieszkańca osiedla Skarpa, wchodzącego… czytaj więcej Nabór dodatkowy na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji II kadencji

OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW PŁOCKIEGO KOMITETU REWITALIZACJI II KADENCJI Prezydent Miasta Płocka ogłasza nabór na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji II kadencji. Zasady wyznaczania składu Komitetu określa Rozdział 2 Uchwały Nr 329/XVIII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 kwietnia 2016 r. zmienionej Uchwałą Nr 526/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2017 r. Kandydat… czytaj więcej OGŁOSZENIE O NABORZE NA CZŁONKÓW PŁOCKIEGO KOMITETU REWITALIZACJI II KADENCJI

Uchwała krajobrazowa przyjęta.
27 sierpnia 2020

Głosami Radnych Rady Miasta Płocka, 27 sierpnia 2020 roku, Płock dołącza do grona nielicznych miast Polski z uchwaloną uchwałą w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka zwaną w… czytaj więcej Uchwała krajobrazowa przyjęta.

Prezydent Miasta Płocka Zarządzeniem Nr 1687/2020 z dnia 12 sierpnia 2020 roku rozpatrzył uwagi wniesione do wyłożonego do publicznego wglądu projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka. Zapraszamy… czytaj więcej Uchwała krajobrazowa – rozpatrzenie wniesionych uwag

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1239/2020 Prezydenta Miasta Płocka w ramach otwartego konkursu ofert udzielone zostaną dotacje na realizację zadań, które skierowane zostaną do mieszkańców obszaru rewitalizacji oraz będą zgodne z celami, kierunkami oraz typami przedsięwzięć wskazanych w Płockim Programie Rewitalizacji. Wszystkich zainteresowanych włączeniem się w… czytaj więcej Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie rewitalizacji

Projekt uchwały krajobrazowej
20 stycznia 2020

Informujemy, że w dniach 20 stycznia 2020 roku – 14 lutego 2020 roku trwa wyłożenie do publicznego wglądu projektu uchwały określającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na obszarze Miasta Płocka. Z projektem uchwały… czytaj więcej Projekt uchwały krajobrazowej

Prezydent Miasta Płocka informuje o rozpoczęciu dodatkowego naboru uzupełniającego na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji, który od 2016 roku pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Płocka w sprawach dotyczących rewitalizacji. Dodatkowy nabór uzupełniający skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców funkcjonujących w Płocku. Kandydat na członka Komitetu może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy i tylko jako… czytaj więcej Dodatkowy nabór uzupełniający na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji

Dotacje na remonty
2 grudnia 2019

Zapraszamy do składania wniosków o udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach. Dotacje na remonty obiektów zabytkowych przyznawane są na podstawie Uchwały Nr 378/XXI/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 30 sierpnia 2016 roku. O udzielenie dotacji może ubiegać się właściciel zabytku lub podmiot posiadający tytuł prawny do zabytku wynikający z… czytaj więcej Dotacje na remonty

Prezydent Miasta Płocka informuje o rozpoczęciu naboru uzupełniającego na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji, który od 2016 roku pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Prezydenta Miasta Płocka w sprawach dotyczących rewitalizacji. Nabór uzupełniający skierowany jest do mieszkańców osiedla Miodowa, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców funkcjonujących w Płocku. Kandydat na członka Komitetu może złożyć tylko jeden formularz zgłoszeniowy i tylko… czytaj więcej Nabór uzupełniający na członków Płockiego Komitetu Rewitalizacji

Konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji
4 kwietnia 2019

Informujemy, że zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Płocka z dnia 4 kwietnia 2019 roku w terminie od dnia 11 kwietnia 2019 roku do dnia 17 maja 2019 roku przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu zmiany gminnego programu rewitalizacji pod nazwą Płocki Program Rewitalizacji. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie: zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w… czytaj więcej Konsultacje społeczne Programu Rewitalizacji

1 2 3 12